Prakseologia

Dialogiczny charakter wymiany w ujęciu ekonomii personalistycznej

Drobny, Paweł

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

143.05 KB

pobrano 972 razy

Abstrakt

Artykuł skoncentrowany jest na problemie dialogicznego wymiaru wymiany. Autor traktuje wymianę jako bardziej adekwatną dla nauki społecznej jednostkę analizy od decyzji, wokół której skoncentrowana jest ekonomia głównego nurtu. Artykuł ma dwa cele. Po pierwsze, jest próbą zwrócenia uwagi na negatywną funkcję współczesnej ekonomii, która koncentrując się na decyzji i na konstruowaniu zdepersonalizowanych, holistycznych struktur teoretycznych, traci z pola widzenia swój właściwy wymiar społeczny. Po drugie, jest próbą personalistycznego spojrzenia na wymianę jako rodzaj relacji międzyludzkich i ukazania jej dialogicznego charakteru poprzez odwołanie się do fi lozofi i E. Lévinasa. Wychodząc od ekonomii personalistycznej jako teorii powinności działania ze względu na rozwój osoby, autor pokazuje wymianę jako formę dialogu, w której wyraża się wzajemna odpowiedzialność za siebie wymieniających się i która przez to ma wspólnototwórczy charakter. Wskazuje tym samym na wymianę jako na istotny warunek rozwoju osoby.

Metadane

Czasopismo Prakseologia 
Tom 2019 
Numer 161 
Data wydania 12/2019 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 115-140
DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_20
ISSN 0079-4872