Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Wpływ informatyzacji administracji publicznej na reformę podziału terytorialnego na przykładzie Estonii

Izdebski, Jan

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

236.04 KB

pobrano 427 razy

Abstrakt

Administracja publiczna w swoich podstawowych formach działania oraz istniejących strukturach organizacyjnych podlega nieustannym zmianom. Wprowadzane zmiany są wynikiem konieczności dostosowywania się do zmian otoczenia oraz realizowanych reform ustrojowych, które obok zmian w administracji publicznej dotyczą całej struktury danego państwa. Do najbardziej istotnych zmian ustrojowych związanych również ze strukturą administracji publicznej należą zmiany w podziale terytorialnym państwa. Zmiany w tym zakresie wynikają z przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, są również bardzo często podyktowane zmianą wizji prawodawcy w zakresie całościowego systemu zarządzania sprawami publicznymi i realizacją zadań publicznych. Współcześnie na te tradycyjne kryteria zmian nakładają się zależności wynikające z procesów informatyzacji, które wpływają na stosowanie regulacji administracyjnoprawnych oraz formy realizacji zadań ublicznych. Dotyczą również form kontaktu oraz przepływu informacji pomiędzy obywatelami a podmiotami publicznymi. Obserwowane w Estonii wprowadzenie wysokiego stopnia informatyzacji w zakresie procesów administrowania pozwala urealnić struktury organizacyjne państwa i administracji publicznej z zachowaniem, a nawet podwyższeniem standardów dostępności świadczeń publicznych i realizacji zadań publicznych.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 14 
Numer 2 
Data wydania 6/2022 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 47-59
DOI 10.7206/kp.2080-1084.522
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938