Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

O niektórych aspektach znaczenia terminu praworządność w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Strzępek, Łukasz

Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec (Polska)

285.5 KB

pobrano 334 razy

Abstrakt

Problematyka praworządności jako kryterium działania organów administracji publicznej nie była dotychczas przedmiotem szerszej refleksji doktryny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie dosyć oszczędne odwoływanie się przez organy administracji publicznej do praworządności jako podstawy swoich rozstrzygnięć. Tymczasem obowiązek nałożony na organy w art. 7 k.p.a. traktować należy jako jedną z zasadniczych powinności tychże w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Niniejsze opracowanie skupia się na zasygnalizowaniu jedynie niektórych problemów związanych z pojęciem praworządności na gruncie ogólnej procedury administracyjnej, wskazując na niejednoznaczność tego zwrotu i zwią zane z tym jego różnorodne rozumienie. Wnioski traktować należy jako zaproszenie do dyskusji nad tym niewątpliwie złożonym zagadnieniem.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 2 
Data wydania 6/2023 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 157-173
DOI 10.7206/kp.2080-1084.600
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938