Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

System kształcenia akademickiego prawników w Polsce wobec wymogów gospodarki opartej na wiedzy – rozważania na tle relacji między zasadami tworzenia programów studiów a normatywnymi kryteriami oceny jakości kształcenia

Syryt, Aleksandra

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

281.52 KB

pobrano 15 razy

Abstrakt

Zmiany modelu uniwersytetu związane z takimi zjawiskami jak globalizacja czy rozwój technologiczny są istotne z punktu widzenia kształcenia prawników. Celem podjętych badań była wstępna ocena, czy polskie przepisy prawne dotyczące projektowania programów studiów prawniczych i szczegółowe normatywne kryteria ewaluacji jakości kształcenia pozwalają na sformułowanie modelu kształcenia prawników odpowiadającego Gospodarce Opartej na Wiedzy (GOW). Przeprowadzona analiza pokazała, że przepisy o projektowaniu programów studiów i ewaluacji jakości kształcenia nie pozwalają stworzyć modelowego programu studiów dla kierunku prawo, by mógł on w pełni realizować wymogi GOW. Zauważono, że konieczne jest stworzenie minimalnego normatywnego standardu programu kształcenia na studiach prawniczych. W wypracowanie tego standardu należy włączyć osoby zajmujące się kształceniem prawników oraz beneficjentów usług prawniczych.
Badania mogą wpłynąć na poprawę rozwiązań prawnych w taki sposób, że przyczynią się do ulepszenia procesu tworzenia programów studiów na kierunku prawo .

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 2 
Data wydania 07.2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 118-135
DOI 10.7206/kp.2080-1084.385
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938