Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Współpraca międzynarodowa i transgraniczna polskich uczelni w prawie i praktyce

Zoń, Wojciech

Uniwersytet w Białymstoku

324.33 KB

pobrano 349 razy

Abstrakt

Celem badań było zidentyfikowanie uwarunkowań i form współpracy międzynarodowej i transgranicznej polskich uczelni. Aby zrealizować cel, zastosowano metodę formalno-dogmatyczną, analizując literaturę dotyczącą omawianego zagadnienia, prawo (przede wszystkim polskie), a także różne zestawienia i informacje prasowe. Posłużono się również wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Pierwsza część artykułu dotyczy uwarunkowań współpracy międzynarodowej i transgranicznej polskich uczelni. Kolejna obejmuje formy współpracy zidentyfikowane przez autora, a ostatnia odnosi się do formuły europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej jako formy współpracy uczelni. Wyniki badań pokazują, że tytułowa współpraca polskich uczelni znajduje swoją podstawę przede wszystkim w prawie krajowym, jednak jego zmienność nie sprzyja budowaniu stabilnych relacji. Współpraca uczelni przybiera różne formy, od niezinstytucjonalizowanych po quasi-zinstytucjonalizowane i zinstytucjonalizowane.
Polskie uczelnie starają się włączać w proces umiędzynarodowienia, a dostępność
zewnętrznego finansowania sprzyja stopniowej instytucjonalizacji współpracy
uczelni. Istnieje deficyt opracowań odnoszących się do tytułowego zagadnienia,
dlatego też artykuł może mieć dużą wartość poznawczą dla nauki prawniczej.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 13 
Numer 2 
Data wydania 6/2021 
Typ Article 
Język eng
Paginacja 158-177
DOI 10.7206/kp.2080-1084.455
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938