Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zastępcza zgoda sądu na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19

Komarnicka-Boberska, Karolina Ulman, Mariusz

Sąd Rejonowy w Nysie

276.79 KB

pobrano 851 razy

Abstrakt

Opracowanie omawia tryb postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia tzw. zgody zastępczej na wykonanie świadczenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem szczepienia przeciwko COVID-19, wobec osób, które z przyczyn obiektywnych – stan zdrowia lub wiek – nie są w stanie podjąć w tym zakresie świadomej decyzji. Analizie poddano obecnie obowiązujące przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Z uwagi na brak jakiejkolwiek odrębnej regulacji procesowej dotyczącej postępowania w tym przedmiocie szczególną uwagę poświęcono kwestii prawidłowej reprezentacji procesowej osoby, której dotyczy zgoda, jak również problemowi gromadzenia i oceny dowodów. Celem autorów było dokonanie w szczególności oceny dostrzeżonych w praktyce luk prawnych oraz wskazanie możliwych rozwiązań praktycznych i proceduralnych, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej, jako że tego typu postępowania stanowią obecnie znaczny odsetek spraw rozpoznawanych przez sądy.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 13 
Numer 4 
Data wydania 12/21 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 37–51
DOI 10.7206/kp.2080-1084.491
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938