Coaching Review

Mentoring jako metoda wspierająca rozwój potencjału pracowników

Ślęzak-Gładzik, Iwona

Katedra Systemów Zarzadzania i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

174.15 KB

pobrano 92 razy

Abstrakt

Celem publikacji jest zaprezentowanie mentoringu jako metody wpierającej rozwój osobisty i zawodowy. Przedstawione zostały różne jego definicje, a następnie dokonano próby dookreślenia istoty mentoringu. Zaprezentowano potencjalne korzyści dla wszystkich zaangażowanych w jego realizację stron: podopiecznych, mentorów oraz organizacji. Wskazano czynniki sukcesu wdrażania programów mentoringowych, a także przyczyny ewentualnych niepowodzeń.
W publikacji stosowane są zamiennie różne, funkcjonujące w praktyce oraz literaturze przedmiotu określenia osoby objętej opieką mentora: uczeń, podopieczny, mentee, protegowany, mentorowany.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2016 
Numer 8 
Data wydania 2016 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 177-194
DOI 10.7206/cr.2081-7029.41
ISSN 2081-7029