Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Administration – Regulatory or Mediating?

Smarż, Joanna

Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom

326.43 KB

pobrano 676 razy

Abstrakt

Mediacja w procedurze administracyjnej jest nową instytucją, dającą szansę na bardziej przyjazne postrzeganie administracji publicznej, ale stwarzającą też wiele wątpliwości. Wynikają one przede wszystkim z charakteru władztwa administracyjnego organów administracji, ale nie tylko. Jako barierę wskazuje się bowiem także zasadę praworządności i prawdy obiektywnej oraz zasadę dobrowolności mediacji, która może zostać wykorzystana w niewłaściwy sposób, sprzeczny z założeniami ustawodawcy.
Jak wynika z analizy tytułowego zagadnienia, w postępowaniu administracyjnym jest miejsce na mediację. Jednak to, czy spełni ona pokładane w niej nadzieje, zależy w dużej mierze od postawy stron i organów administracji, a właściwie jej pracowników, dla których mediacja stanowi niewątpliwie wyzwanie nie tylko w płaszczyźnie procesowej, ale również mentalnościowej.
Wprowadzenie mediacji do k.p.a. należy ocenić pozytywnie przede wszystkim w odniesieniu do realizacji zasady wzbudzania zaufania obywateli do władzy publicznej. Mediacja może też stanowić skuteczny instrument eliminowania konfliktów w administracji, a przez to również przyczynić się do ograniczenia liczby spraw wymagających rozpatrzenia przez sądy administracyjne.
Ważne jednak, aby stworzona szansa została właściwie wykorzystana i aby nastąpiła dalsza transformacja charakteru administracji z władczej na mediacyjną, bardziej przyjazną podmiotom administrowanym. Jest to trend nie tylko polskiego ustawodawstwa, lecz także innych państw, za którym powinniśmy podążać.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 13 
Numer 3 
Data wydania 10/2021 
Typ Article 
Język en
Paginacja 276-294
DOI 10.7206/kp.2080-1084.485
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938