Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zasady wpisu na listę stałych mediatorów w Polsce – w kontekście dyskusji nad profesjonalizacją zawodu mediatora

Przylepa-Lewak, Agata Myślińska, Marzena

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

307.51 KB

pobrano 577 razy

Abstrakt

Wraz z popularyzacją mediacji w Polsce wzrosło zainteresowanie zawodem media-tora. W artykule podejmujemy problematykę związaną z zasadami wpisu na listę stałych mediatorów w Polsce. Przedstawiamy obecnie obowiązujące regulacje prawne oraz dokonujemy ich analizy, skupiając się na wymogu posiadania wiedzy i umiejętności prowadzenia mediacji. Wymóg ten jest różnie interpretowany przez poszczególne organy dokonujące wpisu na listę stałych mediatorów (prezesi Sądów Okręgowych), a jego interpretacja jest również różnie oceniana zarówno w polskiej literaturze i orzecznictwie.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obszarów regulacji prawnych, które wymagają zmian i ujednolicenia, na podstawie analizy wyników badań statystycz-nych przeprowadzonych przez autorki. Jest to szczególnie istotne z punktu widze-nia toczącej się dyskusji o profesjonalizacji zawodu mediatora w Polsce, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian i wprowadzeniu Krajowego Rejestru Mediato-rów. Realizacji zadania podjętego przez autorki służy przede wszystkim metoda formalno-dogmatyczna jak również wykorzystana w ramach badań statystycznych technika porównawcza, która miała na celu ukazanie rozbieżności w interpreto-waniu uregulowań dotyczących mediacji.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 14 
Numer 1 
Data wydania 4/2022 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 74-91
DOI 10.7206/kp.2080-1084.509
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938